Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναγνωρισμένο ανεξάρτητο επάγγελμα υγείας, με σαφείς και οριοθετημένες αρμοδιότητες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες του δυτικού κόσμου. Οι αρχές άσκησης του επαγγέλματος που εμείς εφαρμόζουμε στο κέντρο μας, ανταποκρίνονται στην περιγραφή που δίνει η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας. «H φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα και πληθυσμούς, με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ασθενών.

Ειδικότερα, οι φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις όπου η κινητικότητα και η λειτουργική ικανότητα απειλούνται από κακώσεις ή τραυματισμούς, παθήσεις ή διαταραχές, την ηλικία ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βασική παρέμβαση του φυσικοθεραπευτή είναι η παρέμβαση για τον έλεγχο του πόνου, ως παράγοντα περιορισμού της λειτουργικότητας. Το να είναι ένα άτομο λειτουργικά ανεξάρτητο αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι υγειές (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).

Η φυσικοθεραπεία παρεμβαίνει στα επίπεδα της προαγωγής, της πρόληψης, της θεραπευτικής παρέμβασης και της αποκατάστασης απέναντι σε οποιαδήποτε παθολογία προκαλεί πόνο ή κινητική δυσλειτουργία. Υπό αυτή την έννοια παρεμβαίνει σε επίπεδο οργανικό (σωματικό), ψυχολογικό και κοινωνικό, καθώς έχει ως σκοπό την πλήρη επανένταξη του ατόμου στο εργασιακό και κοινωνικό του γίγνεσθαι.

Οι φυσικοθεραπευτές είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες υγείας με σαφές κλινικό υπόβαθρο, από τους οποίους οι ασθενείς τους δικαιούνται να έχουν την απαίτηση:

  • Να πραγματοποιούν εκτεταμένη φυσική εξέταση και αξιολόγηση του ασθενούς, με τα μέσα και τις μεθόδους που περιλαμβάνει η φυσικοθεραπευτική εξέταση
  • Να διαμορφώνουν διαγνωστική άποψη για το πρόβλημα του ασθενούς, να επεξηγούν την πρόγνωση του προβλήματος αυτού και να οργανώνουν το πλάνο θεραπείας
  • Να παρέχουν συμβουλές μέσα στα πλαίσια της ειδικότητάς τους και να προτρέπουν τους ασθενείς τους όταν απαιτείται να παραπεμφθούν σε ειδικό ιατρό, ή άλλον επαγγελματία υγείας
  • Να εφαρμόζουν θεραπευτικά πρωτόκολλα
  • Να αξιολογούν τα αποτελέσματα της θεραπείας και να την αναπροσαρμόζουν προς όφελος του ασθενή όταν αυτό απαιτείται
  • Να προτείνουν τρόπους, μεθόδους και παρεμβάσεις για πρόληψη του συγκεκριμένου ή άλλων προβλημάτων στο μέλλον, από τον ίδιο τον ασθενή

Η άριστη γνώση της φυσιολογίας , της κινησιολογίας και της εμβιομηχανικής του ανθρώπινου σώματος, αποτελούν το βασικότερο όπλο του φυσικοθεραπευτή στον σχεδιασμό στρατηγικών στη διάγνωση μηχανικών αιτίων που προκαλούν πόνο ή κινητική δυσλειτουργία και την αποκατάστασή τους.

Οι φυσικοθεραπευτές λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες υγείας, είτε ως μέλη διεπιστημονικών ομάδων (ειδικοί ιατροί, φυσικοθεραπευτές, νευροψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, εργοφυσιολόγοι, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ορθωτικοί, εμβιομηχανικοί).

Βάσει του κώδικα δεοντολογίας του W.C.P.T., οι κλινικοί φυσικοθεραπευτές δύνανται να δεχτούν ασθενείς χωρίς απαραίτητα να υπάρχει παραπομπή από κάποιον ειδικό ιατρό, αφού είναι υποχρεωμένοι να εξετάσουν τον ασθενή τους και να τον παραπέμψουν εκείνοι αν πιστεύουν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση…»

Σε αναλογία με τα ισχύοντα διεθνώς, η νέα νομοθεσία βάσει της οποίας ασκείται η φυσικοθεραπεία στη χώρα μας (Νόμος 4316/2014, άρθρο 34) αναφέρει: «Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν τις πράξεις φυσικοθεραπευτή…», σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία ( ν. 3329/2005, π.δ. 29/1987, π.δ. 90/1995) « …οι φυσικοθεραπευτές απασχολούνται είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με ιατρούς, και μετά από ιατρική γνωμάτευση ασχολούνται με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση προβλημάτων του μυοσκελετικού, του αναπνευστικού, του καρδιαγγειακού και του νευρικού συστήματος…», «…ο φυσικοθεραπευτής επιλέγει και εκτελεί τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις μετά από γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του ιατρού, και σύμφωνα με τις τυχόν σχετικές οδηγίες του…».

Σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις, το πλαίσιο άσκησης της φυσικοθεραπείας στη χώρα μας έχει κάνει αξιοσημείωτα βήματα προόδου σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον, αφού πλέον οι φυσικοθεραπευτές δικαιούνται να αξιολογήσουν (εξετάσουν) τον ασθενή τους και να ασκήσουν θεραπευτικές πράξεις οι οποίες προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία της κλινικής συλλογιστικής. Κατ’ επέκταση δικαιούνται να διαμορφώνουν απολύτως αυτόνομα το θεραπευτικό πρόγραμμα των ασθενών τους.

Το κέντρο PHYSIO SCIENCE CLINIC, τηρώντας τους κανόνες δεοντολογίας, την ισχύουσα νομοθεσία και ακολουθώντας και τις διεθνείς επιταγές, θα έχει πάντοτε άριστη επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό σας, προκειμένου να υπάρχει από κοινού συνεννόηση για το πλάνο της θεραπείας σας.